Home > Nieuws > Vanaf 2020 Euro 5-milieunorm voor motorfietsen en bromfietsen

Vanaf 2020 Euro 5-milieunorm voor motorfietsen en bromfietsen

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe goedgekeurde motorfietsen en bromfietsen die in de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) worden verkocht, voldoen aan de nieuwe Euro 5-milieunorm die de huidige Euro 4-specificatie zal vervangen.

Voor bestaande modellen bromfietsen en motorfietsen waarvoor vóór 1 januari 2020 typegoedkeuring is verleend, wordt Euro 5 vanaf de eerste dag van 2021 verplicht. Dit brengt de vervuilende uitstoot van voertuigen van categorie L (d.w.z. bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers) op hetzelfde niveau als Euro 6-auto’s.

Verbetering van de milieuprestaties door middel van voertuigtechnologie
Technische innovatie in de motorindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het geleidelijk verlagen van de uitstoot van voertuigen. Sinds de invoering van de Euro 1-norm voor motorfietsen en bromfietsen in 1999 is de uitstoot van verontreinigende stoffen drastisch verminderd. De gecombineerde uitstoot van koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx) is met 96,6% gedaald, terwijl de uitstoot van koolmonoxide (CO) met 92,3% is verminderd.

De Euro 5 milieustandaard in detail
Volgens de nieuwe Euro 5-norm mogen de uitlaatemissies van bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers niet meer bedragen dan 1.000 mg/km koolmonoxide (CO), 100 mg/km totale koolwaterstoffen (THC), 68 mg/km niet-methaankoolwaterstoffen (NMHC), 60 mg/km stikstofoxiden (NOx) en 4,5 mg/km fijn stof (PM). Deze Euro 5-grenswaarden voor de uitstoot van verontreinigende stoffen in de uitlaat zijn dezelfde als die van Euro 6 voor auto’s. De emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOx) en 4,5 mg/km zwevende deeltjes (PM) zijn dezelfde als die van Euro 6 voor personenwagens.

De nieuwe Euro 5-norm die de vorige (Euro 4) zal vervangen, wordt vanaf 1 januari 2020 verplicht voor alle nieuwe goedgekeurde motorfietsen en bromfietsen. Voor sommige nichesegmenten (d.w.z. enduro- en trial-motorfietsen, driewielige bromfietsen voor nutsdoeleinden en lichte quadrimobielen) is een extra aanlooptijd toegekend. Deze nicheproducten moeten vanaf 1 januari 2024 voldoen aan de nieuwe Euro 5-grenswaarden voor uitlaatemissies.

Ook de bepalingen betreffende duurzaamheid en verdampingsemissies worden steeds strenger. Een andere belangrijke innovatie is de geleidelijke invoering van een tweede fase van de boorddiagnose (OBD), waardoor het mogelijk wordt storingen en verslechtering van de emissiebeheersingssystemen in een vroeg stadium te identificeren en te markeren.

Quote Antonio Perlot:
” De voertuigtechnologie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de milieuprestaties van motorfietsen. ACEM-leden hebben zwaar geïnvesteerd in onderzoek en productontwikkeling om Euro 5-conforme motorfietsen te ontwikkelen die zijn uitgerust met technologieën zoals 3-wegkatalysatoren met zuurstofsensorbediening, complexe elektronische motormanagementsystemen, geavanceerde brandstofinspuiting en variabele kleppentiming en heftechnologieën”.

“Als gevolg hiervan zullen de milieuprestaties van Euro 5-motorfietsen gelijk zijn aan die van Euro 6-auto’s. De Commissie is van mening dat het gebruik van Euro 5-motorfietsen in de toekomst een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verbetering van het milieu. ACEM vindt dat dit past binnen de visie van de recente Europese Green Deal om te komen tot minder vervuilend vervoer, vooral in de steden, en om de bijdrage van ons wagenpark aan een multimodaal vervoerssysteem verder mogelijk te maken”.

Bron: ACEM, 16 december 2019.