Home > Standpunt Vlaams Belang

Standpunt Vlaams Belang

Vlaams Belang: Dhr. Tom Van Grieken.

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?
‘Veilig, vlot en betaalbaar’, dat zijn de kernwoorden waarop het Vlaams Belang het verkeers- en mobiliteitsbeleid scherpstelt.

Overdreven snelheid, alcohol, drugs en niet handenvrij GSM-gebruik staan hoog op het lijstje van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen met zware gevolgen. Vlaanderen stelt zich als doel in 2020 maximaal 200 verkeersdoden te tellen. De Verkeersveiligheidsbarometer – een cijferindicator waarmee Vias Institute een schatting geeft op basis van door de politie verzamelde gegevens – ziet de statistieken positief evolueren, maar we zijn er nog lang niet. Volgens de barometer zou het aantal geregistreerde letselongevallen in 2017 in Vlaanderen gedaald zijn met 6,9% tegenover 2016. Toch werd het aantal verkeersdoden dat toen viel op Vlaamse wegen geschat op ongeveer 290. In 2018 zag Vias Institute het aantal verkeersdoden in het gehele land nog verder dalen. Daar staat echter een stijging van het aantal letselongevallen met fietsers en motorrijders tegenover … Er is dus nog een hele inspanning nodig.

Flitspalen en sensibiliseringscampagnes volstaan niet om het verkeer veiliger te maken. Het Vlaams Belang meent dat de overheid te weinig investeert in infrastructurele maatregelen om ongevallen te vermijden of weggebruikers aan te zetten tot veiliger gedrag. Een veilig verkeer begint bij de doelmatige inrichting van wegen, straten en pleinen. Veilig verkeer is ook een vlot verkeer. Het is aangewezen verkeerstromen met een zo gelijkmatig mogelijke snelheid te laten verlopen. We willen daarvoor inzetten op aangepaste infrastructuur, het bepalen van het bestemmingsverkeer en technologie die leidt tot een dynamische sturing van het verkeer door middel van groene golven. Daar hoort ook het gebruik van ‘slimme verkeerslichten’ bij, het verminderen van het aantal kruispunten, waar dat aangewezen is het vervangen van verkeerslichten door rotondes en waar mogelijk het aanleggen van afzonderlijke rijstroken voor bestemmingsverkeer.

De mensen die vandaag met de auto naar het werk gaan, doen dat veelal omdat er voor hen geen alternatief is. Ook niet bij het openbaar vervoer. En dus lost rekeningrijden het fileprobleem niet op. Het Vlaams Belang kant zich dan ook resoluut tegen een ‘slimme kilometerheffing’, een wegenvignet of gelijk welke andere extra belasting. Er bestaat in dit land eigenlijk al een kilometerheffing die zowel automobilisten als motorrijders betalen: de taks op brandstoffen. Wie meer rijdt met de wagen of de motor, betaalt vandaag al meer. Het zou maar al te straf zijn dat zeker de motorrijders, die net zélf een oplossing voor het fileprobleem zijn, mee zouden moeten betalen aan een pseudo-oplossing om datzelfde fileprobleem tegen te gaan. Het Vlaams Belang kan wel instemmen met een wegenvignet voor buitenlandse vrachtwagens, die hier geen taksen betalen, maar wel mee onze wegen stuk rijden.

2. Wat zou er moeten veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
Door de toename van het wagenverkeer groeien de files jaar na jaar. De regering haalt veel inkomsten uit belastingen op mobiliteit (de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting, accijnzen en BTW) en toch slaagt ze er niet in om een oplossing te bieden voor het dreigende verkeersinfarct. We stellen vast dat miljarden inkomsten uit mobiliteit niet opnieuw worden geïnvesteerd in het verkeersbeleid. Ondertussen grijpt de Vlaamse regering naar maatregelen die de factuur voor het falend beleid doorschuiven naar de burger. Onder meer via lage-emissiezones en de kilometerheffing.

De auto actief wegpesten is echter niet de oplossing. Die ziet het Vlaams Belang wel in een performant openbaar vervoer. Een goed werkend openbaar vervoer zal de drang om de eigen wagen te gebruiken vanzelf doen afnemen. En in ruimte voor de fietser en voor de motor.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de toekomst?
Voor het Vlaams Belang dienen motoren en scooters als alternatief vervoermiddel ten volle te worden gepromoot.  Daar zijn verscheidene redenen voor. Er is niet alleen een studie van FEBIAC die stelt dat de files gevoelig zouden verminderen bij een toename van het motorverkeer als alternatief voor het autoverkeer. Uit metingen blijkt ook dat in de steden een significant deel van het rondrijdende autoverkeer, verkeer is dat op zoek is naar een parkeerplaats.  Een toename van het motorverkeer, in combinatie met de doordachte aanleg van extra motorparkings, kan voor het al te drukke verkeer in de steden een oplossing zijn.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol, en zo ja: welke? Zo neen, waarom niet?
We kennen nu al elektrische motoren en het is niet ondenkbaar dat in de toekomst nog andere brandstoffen, zoals waterstof, hun toepassing zullen vinden in de motorwereld.

Om elektrische motoren echt ingang te doen vinden is echter nog een hele omslag nodig. Een reisverslag over een tocht met elektrische motoren in Finland klinkt heel bemoedigend. In Vlaanderen is dat echter nog lang geen realiteit. En willen we dat motorrijders de stap naar elektrisch rijden zetten, dan moet er zeker nog gewerkt worden aan de technische aspecten zoals laadtijd, gewicht en actieradius. Dat is een job voor de fabrikanten. De overheid komt in zicht wanneer we het hebben over de prijs. Het gebruik van deze motoren dient alleszins nog sterk fiscaal te worden aangemoedigd.

5. Moet het gebruik van de motor worden gestimuleerd in België, en zo ja: hoe? Zo neen, waarom niet?
Aangezien we motorrijden zien als een deel van de oplossing voor het verkeersinfarct, wil het Vlaams Belang het gebruik van de motor zeker stimuleren.

De mogelijkheid van een bedrijfsmotor in plaats van een bedrijfswagen bestaat nu al. Omdat de bedrijfsmotor tijdens de winterperiode weinig aangewezen is, blijft de bedrijfswagen voor de meesten een interessanter alternatief. De combinatie van een bedrijfswagen met een bedrijfsmotor levert momenteel een fiscaal en administratief kluwen op waar zowat niemand zijn weg in vindt. Het zogenaamde ‘zeswielenplan’ blijft daardoor een praktisch moeilijk realiseerbaar alternatief. Er mag niet worden verwacht dat een bestuurder dagelijks een boekhouding bijhoudt van hoeveel kilometer hij met welk voertuig heeft gereden. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor zowel een vereenvoudigde fiscaliteit (al dan niet met vaste verdeelsleutel tussen bedrijfswagen en bedrijfsmotor) en een vereenvoudigde administratie. Er is ook het feit dat het leasen van een motor momenteel nog niet zo evident is. Naast dit alles wil het Vlaams Belang ook een verminderd BTW-tarief van 6% op motorkledij. Beschermende motorkledij is immers geen luxeproduct en mag dus niet met 21% BTW worden belast. Ook rijopleidingen dienen een 6% BTW-tarief te krijgen.

6. Wat zou er in uw visie rond het motorrijden moeten veranderen?
Het Vlaams Belang promoot motoren en scooters als alternatief vervoermiddel ten volle, maar verbindt daaraan dat de infrastructuur hieraan wordt aangepast. Bij wegenwerken moet er meer rekening worden gehouden met de veiligheid van motorrijders. Nog steeds worden bij de aanleg en heraanleg van wegen inrichtingen en materialen gebruikt die ongeschikt of gevaarlijk zijn voor motorrijders. Dat moet veranderen. Bij het schilderen van wegmarkeringen moet gebruik gemaakt worden van de stroevere verven zodat water gladde markeringen worden vermeden. Er dient ook een duidelijke wetgeving te komen over wat mag en niet mag bij het gebruik van bus beddingen en spitsstroken.

7. En wat zou er juist niet moeten veranderen?
De fiscale aftrekbaarheid van motoren voor woon-werk verkeer dient absoluut behouden te blijven.

8. Welke ervaringen heeft u zelf met het motorrijden, bent of was u een actief rijder?
Verder dan een ritje achterop gaat mijn motorrijervaring niet. Bij onze medewerkers, leden en sympathisanten ken ik wel heel wat actieve motorrijders. Hun ervaringen en ideeën heb ik gebruikt om het antwoord op uw vragen te formuleren.

9. Welke boodschap heeft u voor de Belgische motorrijder?
Motoren mogen dan wel ‘heavy metal’ zijn, motorrijders zijn dat niet. Ze zijn bijzonder kwetsbaar in het verkeer. Anticiperend rijden lijkt mij toch het beginpunt van het motorrijden te zijn.

10. Welke boodschap heeft u voor de andere weggebruikers in België?
Hou uw aandacht bij het verkeer en niet bij uw smartphone en let steeds goed op motorrijders.

11. Algemeen: kan u ons zeggen wat uw partij gerealiseerd heeft waarvan de Belgische kiezer zegt: “Dit is nu eens echt goed gedaan?”.
Als oppositiepartij heeft het Vlaams Belang de voorbije jaren de belangen van de motorrijders steeds verdedigd. Het was het Vlaams Belang dat voorstellen indiende om de BTW op rijopleidingen en op motorkledij naar 6% te brengen.