Home > Standpunt sp.a

Standpunt sp.a

sp.a: Dhr. John Crombez.

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?
Mobiliteit is een belangrijke motor van onze samenleving en een instrument om onze vrijheid te verhogen. Maar de mobiliteit zoals we die vandaag kennen, mondt meer en meer uit in collectieve immobiliteit. De lasten die daaraan verbonden zijn, slaan een punt dat niet langer houdbaar is. Niet enkel de steeds langer worden de files en de economische kost die daarmee gepaard gaat, maar ook het fijnstof dat we dagelijks inademen en de klimaatproblematiek die als een donkere wolk boven ons hangt. Wij willen zorgen voor een omslag in ons mobiliteitsbeleid die ervoor zorgt dat we de ecologische transitie doorzetten, ons klimaat niet verder naar de vaantjes helpen en we tegelijk mobieler zijn dan ooit tevoren. Een modal shift naar meer duurzame, collectieve en verkeersveilige mobiliteit. Dit alles moeten we op een sociale en rechtvaardige manier omarmen, zodat iedereen de zekerheid heeft dat hij mee kan.

2. Wat zou er moeten veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
– Een ander investeringsbeleid met gedurfde keuzes. Want het huidige én-én beleid werkt niet. Voor ons wil dat zeggen: geen extra wegcapaciteit en geen spitsstroken meer die enkel meer verkeer aantrekken. Investeer dat geld in bussen, trams, treinen, fietspaden en het onderhoud van de bestaande wegen.
– Uitfasering van de salariswagen: Het is niet normaal dat we overheidsgeld blijven gebruiken om luchtvervuiling en files aan te moedigen. Mensen met een bedrijfswagen rijden gemiddeld 6.000km meer. De salariswagen alleen is goed voor 30% van de ochtend en avondspits van en naar Brussel. Daarom wil sp.a het belastingvoordeel voor salariswagens afschaffen in een grote fiscale hervorming en het vrijgekomen budget investeren in een belastingverlaging voor iedereen die werkt. De verschuiving van salariswagens naar een algemene belastingverlaging kan op 1 regeerperiode worden gerealiseerd, dus op vijf jaar tijd.
– We voeren een slimme kilometerheffing in de congestiegevoelige zones in, rond Antwerpen, Brussel en Gent. In Stockholm passen ze dat toe en daar is de reistijd met de auto verminderd met een derde tot zelfs de helft. We stellen werkgevers verantwoordelijk voor de woon-werk kosten van hun personeel. Mensen die voor hun werk wel door de spits moeten, worden vergoed door hun werkgever. Dit kadert binnen een taxshift waar werkgevers opdraaien voor de integrale kost van het woon-werkverkeer van hun werknemers, de opbrengst gaat naar een loonlastenverlaging. Dit moet tot een veel efficiënter gebruik van onze transportinfrastructuur, minder files en minder vervuiling leiden. Hoe beter de werkgever erin slaagt de kosten te drukken – door zich te vestigen nabij openbare vervoersknooppunten, hoe groter zijn individueel voordeel uit de taxshift.
– De opbrengsten van het recreatief of doorgaand autoverkeer worden aangewend voor investeringen in het openbaar vervoer en andere alternatieven.
– Meer investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur om de modal shift te versnellen en volop te ondersteunen.
– Infrastructurele ingrepen om het autoverkeer te ontmoedigen: zoals autoluwe buurten en circulatieplannen.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de toekomst?
– Verplaatsingen per motorfiets kunnen mee een oplossing bieden om het aantal files te verminderen en de druk op de openbare ruimte te verlagen, gezien motorfietsen veel minder plaats innemen op de weg.
– In steden zoals Brussel en Antwerpen zijn er scooterdeelsystemen in omloop. Een elektrische deelscooter kan mede een oplossing zijn om het autogebruik te ontmoedigen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol, en zo ja: welke? Zo neen, waarom niet?
Als partij scharen wij ons achter de klimaatdoelstellingen en zijn wij voorstander van het uitfaseren van voertuigen op fossiele brandstoffen. Net zoals andere gemotoriseerde voertuigen, zal ook de sector van motorfietsen gefaseerd mee moeten gaan in de elektrificatie van hun park.

5. Moet het gebruik van de motor worden gestimuleerd in België, en zo ja: hoe? Zo neen, waarom niet?
-Wat wij als sp.a vooral willen stimuleren is een modal shift van privé autovervoer naar openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro), fiets,  deelsystemen (deelauto’s, fietsen, deelsteps, scooters,..) of een combinatie (fiets + trein, Tram + step, …) zodat dit de filedruk vermindert, de luchtkwaliteit verbetert, en terug meer open ruimte geeft aan de burgers. De moto kan hier deel van uitmaken, maar hoeft volgens ons niet extra gestimuleerd te worden.

6. Wat zou er in uw visie rond het motorrijden moeten veranderen?
De afgelopen 10 jaar kwamen er zo’n 28% motorrijders bij. Het aantal ongevallen daalde tijdens diezelfde periode met 24%. De veiligheid van motorrijders is er dus nationaal gezien op vooruitgegaan, maar het kan nog beter. Motorrijders zijn de gemotoriseerde weggebruikers die het vaakst betrokken zijn bij eenzijdige ongevallen.  In 32% van de ongevallen verliest de motorrijders de controle. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn overdreven snelheid, rijden onder invloed en een gebrek aan ervaring (bron: Vias). Via sensibilisering en gerichte controles moeten we dit aanpakken.

Aan de andere kant gebeuren 30% van de ongevallen omdat de andere weggebruiker de motorrijder niet opmerkt. Ook hier moeten we werk van maken en in dat opzicht is de ‘kijken kijken’ campagne die nu loopt een eerste stap in de goede richting.

7. En wat zou er juist niet moeten veranderen?
Er gaan in België stemmen op om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen. Zo legde federaal minister van mobiliteit Bellot een voorstel neer om de maximale snelheid op bepaalde plaatsen te verhogen tot 130 km/u. Dit is voor onze partij onaanvaardbaar. We hebben het afgelopen decennium grote stappen vooruit gezet op vlak van verkeersveiligheid en het aantal verkeersdoden fors naar beneden gehaald. Een dergelijke maatregel zal het omgekeerde effect hebben.

8. Welke ervaringen heeft u zelf met het motorrijden, bent of was u een actief rijder?

9. Welke boodschap heeft u voor de Belgische motorrijder?
Besef dat je kwetsbaar bent in het verkeer. Het aantal ongevallen is dan wel drastisch gedaald, elk ongeval en elke verkeersdode is er nog één te veel. Enerzijds moeten motorrijders dus beseffen dat ze kwetsbaar zijn in het verkeer en een aantal regels in acht nemen: denk aan de zichtbaarheid, kies een goede helm en bescherming, opletten bij het inhalen van files,… Anderzijds moeten ook de andere weggebruikers respect tonen voor de motorrijders en hem de plaats geven die hij verdient.

10. Welke boodschap heeft u voor de andere weggebruikers in België?
Denk na over de manier waarop je je verplaatst. Nog al te vaak gaan wij er in België vanuit dat de auto de beste manier is om op onze locatie te geraken. Meer en meer gaan we ons multimodaal moeten verplaatsen en verschillende modi van vervoer gaan combineren: fiets, bus of tram, trein, motor, (deel)auto,…

11. Algemeen: kan u ons zeggen wat uw partij gerealiseerd heeft waarvan de Belgische kiezer zegt: “Dit is nu eens echt goed gedaan?”.
De afgelopen jaren hebben wij verschillende voorstellen neergelegd om het autogebruik in ons land te verminderen, zodat we er met ons allen weer op vooruit kunnen gaan en niet langer elke dag stilstaan zoals vandaag. Wij pleiten ervoor om het systeem van salariswagens af te schaffen en opnieuw te investeren in alternatieven voor de wagen zoals openbaar vervoer, fietspaden en deelsystemen. Dit zal ook de motorrijder ten goede komen, die opnieuw kan genieten van Belgische wegen die niet langer volledig verzadigd zijn.