Home > Standpunt PVDA

Standpunt PVDA

PVDA: Dhr. Peter Mertens.

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?
Vlot verkeer, schone lucht en zorgen dat iedereen mee kan: dat is de mobiliteitsuitdaging waar we voor staan. De mobiliteit in België draait immers vierkant. De files zwellen aan, de verkeersdrukte is een echte plaag, al die auto’s en vrachtwagens zorgen voor een bar slechte luchtkwaliteit, het openbaar vervoer is er een van vertragingen, afgeschafte ritten en overvolle trams en treinstellen. Het transport zorgt voor maar liefst een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in ons land.

Een sterk en fijnmazig publiek transport kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit vormen, als we volop investeren in treinen, trams en bussen waarop je kan vertrouwen. Met gratis openbaar vervoer (tram, bus, metro) bieden we een antwoord op de verstikkende files en een alternatief voor nieuwe kilometerheffingen. We zorgen voor meer ruimte voor stappers, trappers, motorfietsen en schonere wagens. En we zetten het goederentransport voor de lange afstand op de boot en de trein.

Dat is een bocht van 180° ten aanzien van het huidige beleid. De regeringen van ons land reageren op die uitdaging met een fantasieloze en gemakzuchtige inertie, vermomd als “realisme”: nog meer auto’s! Er gaan miljarden naar nieuwe wegen rond Brussel en Antwerpen en nog eens miljarden naar belastingverlagingen voor salariswagens. Ondertussen hakken de besparingen er diep in bij de NMBS en De Lijn waardoor de dienstverlening er zienderogen op achteruitgaat en de ticketprijzen blijven stijgen.

We willen geen néplossingen zoals rekeningrijden of andere verkapte belastingverhogingen, en al zeker niet voor motorfietsen die deel uitmaken van de oplossing voor de verkeersproblemen. Met rekeningrijden straf je de pendelaars die geen of nauwelijks een alternatief hebben. Wie door dat wanbeleid verplicht is met de auto naar het werk te rijden, ziet met de kilometerheffing die de Vlaamse regering aankondigde alweer een nieuwe taks op zich afkomen. De experten van de kilometerheffing spraken van gemiddeld 3 euro per rit in de spits. Tel uit: 126 euro taks extra in de maand om van en naar het werk te gaan.

2. Wat zou er moeten veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
80% van de verplaatsingen gebeurt vandaag met de auto, vaak bij gebrek aan een alternatief. We willen dat tegen 2030 met de helft verminderen: naar 40%. We gaan voor een Routeplan 2030 dat van het openbaar vervoer een betrouwbare eerste keuze maakt, ook voor duurzaam woon-werkverkeer. Tegen 2030 willen we met het Routeplan het aandeel van de verplaatsingen met de trein, tram, bus en metro verdrievoudigen tot 35%. Het resterende kwart is voor fiets, elektrische fiets, scooter en motorfiets.

Cruciaal daarvoor zijn:
• Gratis openbaar vervoer – volledig aanbod MIVB, De Lijn en TEC gratis en de trein gratis voor het woon-werktraject, voor gepensioneerden, werkzoekenden, minderjarigen en studenten.
• Beter openbaar vervoer – afstemming van de dienstregelingen treinen, bussen, trams en metro’s zoals de Zwitserse ‘geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling’, heropening treinstations die functioneren als multimodale mobiliteitsknooppunten, herbevestigen het principe van de “basismobiliteit” (iedereen een halte op wandelafstand van de deur), verhogen van de frequentie van de bus- en tramverbindingen, opnieuw nachtbussen en -trams, terugdraaien van de liberalisering van het internationaal treinverkeer in Europa zodat we de trein weer aantrekkelijk kunnen maken.
• Een slimme ruimtelijke ordening. Het komt erop aan wonen en werken dichter bij elkaar te brengen en diensten en voorzieningen in de woonwijken in te planten. Multimodale vervoersknooppunten – waar je gemakkelijk van de bus op de trein kan overstappen, je fiets of motorfiets kan stallen of een tram kan nemen – zorgen ervoor dat het openbaar vervoer de beste keuze wordt. Nieuwe woonzones, bedrijfsterreinen of onderwijscampussen worden alleen nog bij zulke knooppunten aangelegd.
• Het goederentransport willen we tegen 2030 voor de helft per trein en per boot – betere ontsluiting via het spoor van de havens van Antwerpen en Gent, goederentransport per spoor opnieuw een publieke dienst zodat vrachtvervoer met de trein weer aantrekkelijk wordt, met de Rollende Landstrasse zetten we vrachtwagens rechtstreeks op de trein, industrieterreinen die aansluiting geven op het spoor- of waternet
• Fiets- en motorfietsparkings op de belangrijke knooppunten.
• We stoppen de belastingvoordelen voor nieuwe salariswagens zodat het systeem uitdooft. Het systeem waarvan maar 20 procent van de werknemers profiteert kost handenvol geld. We willen dat het extralegaal voordeel omgezet wordt in bijkomend brutoloon.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de toekomst?
De motorfiets zien we als een geschikt alternatief voor de wagen. De motorfiets verbruikt minder energie (zeker in zijn elektrische variant, zie vraag 4) en stoot geen NOX – uit (geen diesel). De motorfiets neemt ook veel minder plaats in in de openbare ruimte dan de wagen. Motors maken deel uit van de oplossing voor files en parkeerproblemen. De motorfiets kan ook een gelijkaardige rol spelen als de fiets of de elektrische fiets: het transportmiddel naar de multimodale vervoersknooppunten voor de overstap naar het openbaar vervoer.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol, en zo ja: welke? Zo neen, waarom niet?
Ja. Elk transportmiddel kan op termijn klimaatneutraal worden. Voor de trein volstaat het de elektriciteitsproductie te vergroenen. Alle andere vervoersmiddelen zullen de omslag moeten maken naar elektrische aandrijving. De technologie daarvoor bestaat. Ook bij motorfietsen. Discussiepunt is de energiedrager. De meeste elektrische auto’s en motorfietsen zijn met een accu uitgerust. Die is duur en zwaar en laadt langzaam op. De batterijtechnologie zal evolueren, maar dan nog blijft er een probleem om de elektriciteitsproductie, die erg wisselend is als ze door zon en wind wordt opgewekt, aan de verbruikers te matchen. Zonder buffer kan je alleen opladen als het waait of de zon schijnt. Waterstof is de ideale buffer. Je tankt in de toekomst gewoon waterstof. Die voedt een brandstofcel in je motorfiets, die op haar beurt een elektromotor aandrijft. Toegegeven, het is nog toekomstmuziek maar de technologie wordt door verschillende fabrikanten ontwikkeld en beproefd.

Wij kanten ons tegen nepoplossingen, zoals het wegpesten van oudere auto’s of motorfietsen. Die verdwijnen grotendeels vanzelf. Bovendien schaden zulke maatregelen mensen met een bescheiden budget. Ze schaden ook nodeloos de echte liefhebbers.

5. Moet het gebruik van de motor worden gestimuleerd in België, en zo ja: hoe? Zo neen, waarom niet?
De verdrievoudiging van het aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer is voor ons dé prioriteit. We gaan er ook vanuit dat een daling van het autoverkeer door ons Routeplan 2030 (zie vraag 2) voor de motorrijders een verademing betekent wat op zijn beurt het motorrijden zal stimuleren. Transport met de motor is veel te vaak nog een blinde vlek in de mobiliteitsplannen terwijl de motor ook deel uitmaakt van de oplossing van de verkeersproblemen (zie ook vraag 3). Investeren in motorvriendelijke wegeninfrastructuur (vangrails op maat van motorrijders, obstakelvrije straatkanten, greep op de weg…) is absoluut noodzakelijk voor de veiligheid van de motorrijders en voor het stimuleren van het motorrijden. Er moet ook voorzien worden in voldoende parkeerplek voor motorfietsen, in het bijzonder aan de intermodale knooppunten. De verzekering moet toegankelijk zijn en beschermende uitrusting moet in aanmerking voor het basis btw-tarief van 6%. Bewustzijn over de motorrijders als weggebruiker moet dwingend deel uitmaken van de autorijopleidingen.

6. Wat zou er in uw visie rond het motorrijden moeten veranderen?
Zie vraag 3 en vraag 5.

7. Wat zou er juist niet moeten veranderen?
Motorfietsrijders worden minder belast dan autorijders: bescheiden rijtaks en volledige aftrekbaarheid van woon-werkverkeer. Wij willen die voordelige fiscaliteit behouden.

8. Welke ervaringen heeft u zelf met het motorrijden, bent of was u een actief rijder?
Mijn ouders hadden begin de jaren zestig een Zündapp-zijspan. Maar dat was voor mijn geboorte. Ik heb er alleen maar een foto van gezien. Zelf heb ik geen ervaring met motorrijden, tenzij achterop. Al hoop ik dat ooit nog eens in te halen. Van voren dus.

9. Welke boodschap heeft u voor de Belgische motorrijder?
Geniet van je motorfiets. Motorrijden is praktisch en plezant. Niettemin vloeken sommige motorrijders, voor wie de motorfiets de enige pendeloplossing is, op hun gevaarlijk of eentonig traject. Of op de weersomstandigheden. Voor hen willen wij toch alternatieven aanbieden, door de uitbouw van fatsoenlijk openbaar vervoer.

10. Welke boodschap heeft u voor de andere weggebruikers in België?
Aan de autorijders: denk aan de blinde hoek! Hou rekening met een aankomende motorrijder in het bijzonder bij het wisselen van baanvak en bij het openen van autodeuren.

Aan allen: ijver met ons mee voor het Routeplan 2030. Openbaar vervoer is de toekomst. Het biedt de oplossing voor de fileproblemen, is goed voor milieu en klimaat en draagt bij aan de verkeersveiligheid van iedereen. Pik de desinvesteringen van de regeringen in trein, tram en bus niet langer.

11. Algemeen: kan u ons zeggen wat uw partij heeft gerealiseerd waarvan de Belgische kiezer zegt: “Dit is nu eens echt goed gedaan?”.
– De afschaffing van de Turteltaks. PVDA zette een campagne op poten tegen de taks ingevoerd door Vlaamse regeringen om de zonnepanelensubsidies te betalen. Op kap van de gezinnen werden de zonnepanelenparken van grootbedrijven rijkelijk gesubsidieerd. We doopten die taks de Turteltaks. Jaren voerden we campagne tegen de Turkeltaks met acties en petities. De PVDA diende ook klacht in bij het Grondwettelijk Hof. Dat gaf ons gelijk: twee keer belasting op hetzelfde is grondwettelijk verboden. Minister Turtelboom nam ontslag en de Turteltaks verdween definitief op 1 maart 2018 dankzij de druk van onderuit.
– Daarnaast zijn we trots op de oprichting van Geneeskunde voor het Volk nu meer dan veertig jaren geleden. Vandaag kunnen patiënten in 11 wijkgezondheidscentra zonder te betalen terecht bij de dokters van GVHV. De huisarts is een eerste aanspreekpunt bij een gezondheidsprobleem. Elke financiële drempel is nefast. Zulke centra scoren ook beter voor preventie en voor doorverwijzing naar een specialist.