Home > Standpunt Open Vld

Standpunt Open Vld

Open Vld: mevrouw Gwendolyn Rutten.

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?
Als we België mobiel willen houden, zullen we op een andere manier met mobiliteit moeten omgaan. De oplossing zal er niet in bestaan alles in te zetten op 1 vervoermodus, maar wel door het meest efficiënte vervoersmiddel te gebruiken voor elke verplaatsing. Combimobiliteit moet vanzelfsprekend worden. Open Vld gelooft hard in het deelvervoer als het vervoer van de toekomst.

2. Wat zou er moeten veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
Combimobiliteit moet verder ingeburgerd geraken. Als iedereen de wagen als de standaardoplossing van deur tot deur beschouwt, blijven we allemaal in de file staan. Zelfs als we de wegcapaciteit vergroten. Dat betekent investeren in overstapmogelijkheden en –parkings, een kwaliteitsvol en betrouwbaar collectief vervoer en een fiscaal en tarifair systeem dat combineren aanmoedigt.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de toekomst?
De motorfiets zal een deel uitmaken van de verschillende vervoersmodi binnen deze combimobiliteit. De motorfiets is een efficiënte vervoersmodus voor verplaatsingen van 1 persoon over een langere afstand. Het lijkt evident dat ook motorfietsen verder moeten vergroenen.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol, en zo ja: welke? Zo neen, waarom niet?
Open Vld wil volop inzetten op een vergroening van het voertuigenpark. Onder meer door het uitrollen van laadpunten voor elektrische voertuigen en ons plan om het bedrijfswagenpark versneld te vergroenen. Een groener wagenpark is evenwel geen oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Elektrische voertuigen staan eveneens in de file.

5. Moet het gebruik van de motor worden gestimuleerd in België, en zo ja: hoe? Zo neen, waarom niet?
Open Vld gelooft niet in het stimuleren van 1 specifieke vervoermodus, wel voor het inzetten van de juiste vervoermodus voor de juiste verplaatsing.

6. Wat zou er in uw visie rond het motorrijden moeten veranderen?
Motorrijders zijn jammer genoeg vaak slachtoffer van zware verkeersongevallen. Een verkeersveilige, defensieve rijstijl van de motorrijder zelf is een essentiële voorwaarde om deze verkeersveiligheid te verhogen. Er zal de komende jaren vooral moeten ingezet worden op het meer vertrouwd maken van andere weggebruikers, en dan vooral auto- en vrachtwagenbestuurders, met motorrijders.

7. En wat zou er juist niet moeten veranderen?
De regel dat motorrijders tijdens een file aan een lage snelheid tussen de rijstroken mogen rijden (art. 16.2 van de wegcode)

8. Welke ervaringen heeft u zelf met het motorrijden, bent of was u een actief rijder?
n.v.t.

9. Welke boodschap heeft u voor de Belgische motorrijder?
Besef steeds dat een motorrijder zeer kwetsbaar is in het verkeer. Alle risico’s vermijden is uiteraard niet mogelijk, maar een defensieve rijstijl vermindert de kans op ongevallen aanzienlijk. Neem geen onnodige risico’s.

10. Welke boodschap heeft u voor de andere weggebruikers in België?
Houd rekening met motorrijders en besef dat een ongeval met een motorrijder zeer grote gevolgen kan hebben.

11. Algemeen: kan u ons zeggen wat uw partij gerealiseerd heeft waarvan de Belgische kiezer zegt: “Dit is nu eens echt goed gedaan?”.
• Het aantal verkeersdoden in België is op 10 jaar gehalveerd van 847 tot 440 per jaar.
• Lokale besturen krijgen meer zeggingsrecht over het mobiliteitsbeleid en het aanbod aan collectief vervoer met het decreet Basisbereikbaarheid
• De Oosterweelknoop is ontward door het Toekomstverbond voor de leefbaarheid van Antwerpen