Home > Standpunt NV-A

Standpunt NV-A

N-VA: Dhr. Bart De Wever.

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?
Minder files, een betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid.

2. Wat zou er moeten veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
We moeten blijven investeren in weginfrastructuur en in de alternatieven voor de wagen. Vooral daar waar de problemen het grootst zijn. Een veilige weginrichting is daarbij erg belangrijk. Nieuwe digitale technologieën geven ons de kans om het verkeer beter te sturen. Ze geven de mensen meer keuzes voor een kwaliteitsvolle combimobiliteit waarin verschillende vervoersmodi een rol spelen.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de toekomst?
De motorfiets speelt nu al een rol in het tegengaan van de files en zal dat blijven doen. Het is voor heel wat mensen een ideaal alternatief voor de wagen.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol, en zo ja: welke? Zo neen, waarom niet?
Ook in de motorsector blijven technologische evoluties zoals bijvoorbeeld elektrificatie niet uit. Dat is een goede zaak, laat de markt maar met nieuwigheden komen. Maar ook de klassieke motorfiets zal zijn plaats en zijn charme blijven behouden.

5. Moet het gebruik van de motor worden gestimuleerd in België, en zo ja: hoe? Zo neen, waarom niet?
Verboden, subsidies of belastingen zijn niet de middelen waar wij in de eerste plaats aan denken. Motorrijden stimuleren we vooral door een veilige infrastructuur, het bevorderen van een verkeersveiligheidscultuur en het vermijden van overbodige regeltjes.

6. Wat zou er in uw visie rond het motorrijden moeten veranderen?
Verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn ervan overtuigd dat de motorrijder in het verkeersveiligheidsbeleid de nodige aandacht verdient – zowel qua opleiding, sensibilisering als weginfrastructuur. Vanuit Vlaanderen blijven we inzetten op het bewustmaken van alle weggebruikers om rekening te houden met elkaar. Reeds in het verleden rolde minister Weyts een campagne uit gericht naar zowel automobilisten als motorrijders om oog te hebben voor elkaar.  Elk jaar opnieuw organiseren we de “Dag van de Motorrijder”. Daarbij gaan we met zoveel mogelijk motorrijders veilig de weg op om het nieuwe motorseizoen feestelijk te openen. We geven daarbij enkele opleidingen en zorgen voor de nodige ruchtbaarheid.

7. En wat zou er juist niet moeten veranderen?
De charme en het groepsgevoel dat motorrijden met zich meebrengt moeten we koesteren. Motorrijders zijn vaak erg toegewijd aan hun moto en aan het motorrijden. Deze verantwoordelijke houding verdient aanmoediging.

8. Welke ervaringen heeft u zelf met het motorrijden, bent of was u een actief rijder?
In onze partij rijden heel wat fervente motorrijders rond. Ook op onze lijsten staan er verschillende, zoals West-Vlaamse kandidaten Sander Loones en Axel Ronse of Vlaams-Brabantse kandidate Allessia Claes.

9. Welke boodschap heeft u voor de Belgische motorrijder?
Geniet tijdens jullie ritten van de parels van het mooie Vlaanderen en … voorzichtig op de baan hé!

10. Welke boodschap heeft u voor de andere weggebruikers in België?
Aandacht, hoffelijkheid en respect voor je medeweggebruiker, daarmee begint alles.

11. Algemeen: kan u ons zeggen wat uw partij gerealiseerd heeft waarvan de Belgische kiezer zegt: “Dit is nu eens echt goed gedaan?”.
Specifiek voor mobiliteit hebben we meer dan ooit geïnvesteerd. Misschien vloekten de motorrijders wel eens dat er alweer een wegomleiding was, maar dan was dat omdat er eindelijk zo veel gewerkt werd aan de weg. Een tijdelijke last, voor een permanente verbetering. En op dat elan gaan we verder.