Home > Standpunt GROEN

Standpunt GROEN

Groen: mevrouw Meyrem Almaci.

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?
Het mobiliteitsbeleid moet eerlijker, menselijker en gezonder worden.

  • We maken mobiliteit voor iedereen toegankelijk. 1 op 5 Belgen kan vandaag niet genieten van voldoende mobiliteit om op een volwaardige manier aan de samenleving deel te nemen. Vervoersarmoede treft niet enkel mensen die in armoede leven. Door werk, school, winkel, ziekenhuis, sport en spel met betaalbaar openbaar vervoer bereikbaar te maken, zorgen we voor auto-onafhankelijke mobiliteit. Minder verkeersdrukte vergroot tegelijk de bewegingsvrijheid voor ouderen en kinderen.
    • We zorgen voor een gezondere mobiliteit door meer ruimte te voorzien voor actieve vervoerswijzen en de uitstoot van verkeer terug te dringen.
    • We trekken onze mobiliteit opnieuw vlot door onder meer een slimme kilometerheffing om de toenemende congestie een halt toe te roepen.
    • We bouwen het fiscale gunstregime voor salariswagens af en vormen dit om naar een mobiliteitsbudget voor iedere werknemer.

2. Wat zou er moeten veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
Het mag opnieuw vooruitgaan in ons land. Vlot openbaar vervoer, moderne deelsystemen en veilige straten: de oplossingen liggen binnen handbereik, maar de politieke keuzes blijven uit. Put your money where your mouth is. De voorbije legislatuur zijn de uitgaven voor wegtransport gestegen met 10% en die voor openbaar vervoer zijn evenveel gedaald.
Groen hakt de mobiliteitsknopen door. We investeren in vlot openbaar vervoer door jaarlijks 434 miljoen extra middelen te voorzien voor meer en stiptere bussen en trams en 790 miljoen voor toegankelijke stations en extra zitplaatsen op de trein. Het jaarlijkse budget voor de fiets vervijfvoudigen we zodat we 2500 km extra veilig fietspad kunnen aanleggen. Overstappen maken we vlot en comfortabel. Zo kan je makkelijk de fiets mee op de trein nemen of de laatste kilometers afleggen met een deelfiets of -wagen, en dat allemaal met één mobiliteitskaart.
Tot slot ligt er een grote uitdaging in het vergroenen van het voertuigenpark. Door een duidelijk afbouwscenario uit te stippelen voor vervuilende voertuigen zorgen we ervoor dat de markt versneld inzet op propere technologieën. We laten niemand achter en voorzien een grote waaier aan sociale maatregelen.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de toekomst?
De motorfiets heeft een plaats in de mobiliteitsmix. Ze zijn minder ruimteverslindend, verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit  dan personenwagens met de huidige lage bezettingsgraad en zijn daardoor ook efficiënter voor sommige verplaatsingen. Net als voor alle gemotoriseerde voertuigen, tekenen we voor motorfietsen een afbouwtraject voor fossiele brandstoffen uit.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol, en zo ja: welke? Zo neen, waarom niet?
Absoluut. We investeren volop in een vergroening van onze stroom en een afbouw van voertuigen op fossiele brandstoffen.

5. Moet het gebruik van de motor worden gestimuleerd in België, en zo ja: hoe? Zo neen, waarom niet?
Volgens het STOP-principe zetten we wandelen en fietsen boven op onze prioriteitenlijst en vervolgens openbaar vervoer. We geloven dat er in de eerste plaats nood is om die eerste drie te stimuleren om te zorgen voor een vlottere en gezondere mobiliteit. Ook de motor heeft zijn plaats in de modal split. Een moto is zuiniger (qua ruimtegebruik, verbruik en uitstoot) dan een personenwagen met een lage bezettingsgraad. We stimuleren een elektrificatie van het voertuigenpark, ook voor motoren.

6. Wat zou er in uw visie rond het motorrijden moeten veranderen?
Net als voor andere voertuigen, zullen motoren zero-emissievoertuigen worden in de toekomst. Ook qua verkeersveiligheid zouden automobilisten veel alerter moeten gemaakt worden op zwakke en kwetsbare weggebruikers waaronder motorrijders. Koning auto blijft het verkeer domineren en dat moet dringend veranderen. Per afgelegde kilometer loopt een motorrijder 57 keer meer risico dan een automobilist om zwaargewond te raken of te sterven bij een ongeval. Automobilisten, maar ook andere weggebruikers, moeten aangespoord worden om beter uit te kijken voor motorrijders. Nieuw onderzoek wijst uit dat veel ongevallen het gevolg zijn van het feit dat de automobilist de motorrijder niet opmerkte. De snelheid inschatten van een motorrijder is voor andere weggebruikers niet gemakkelijk. Plots remmen is voor een motorrijder vaak moeilijker dan ontwijken. Een motor is een evenwichtsvoertuig. Als een motorrijder uit evenwicht wordt gebracht, kan dat zware gevolgen hebben. Opfrisinitiaties voor motorrijders die eerder een beperkte ervaring hebben en pas bij goed weer de motor van stal halen, is zeker iets dat meer kan aangemoedigd worden.

7. En wat zou er juist niet moeten veranderen?
Motorrijders zijn alom gekend en worden door veel mensen geprezen voor hun hoffelijkheid. Als een motorrijder problemen heeft is de bereidwilligheid om te helpen bij andere motorrijders bewonderenswaardig groot. Motards maken niet alleen uit hoffelijkheid gebruik van gebarentaal om bijvoorbeeld elkaar te groeten of te bedanken, maar ook om elkaars veiligheid te garanderen. Motorrijders zijn niet alleen hoffelijk naar elkaar toe, maar ook naar andere weggebruikers. Door zich bewust te zijn van hun eigen kwetsbaarheid in het verkeer houden ze veel meer rekening met andere zwakke weggebruikers. Let maar eens op hoe hoffelijk motorrijders vaak zijn naar voetgangers en fietsers toe. De hoffelijkheid van motards is zeker iets dat niet mag veranderen.

8. Welke ervaringen heeft u zelf met het motorrijden, bent of was u een actief rijder?
Geen.

9.Welke boodschap heeft u voor de Belgische motorrijder?
Geniet van de ongeschreven band onder motorrijders, maar blijf vooral voorzichtig rijden.

10. Welke boodschap heeft u voor de andere weggebruikers in België?
Mobiel zijn is een basisrecht. Iedereen moet zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Met een Groen mobiliteitsbeleid willen we ervoor zorgen dat mobiel zijn niet langer synoniem staat voor het bezitten van een wagen. Het aanbod moet ervoor zorgen dat iedereen slimme combinatiemogelijkheden kan maken tussen verschillende vervoersmiddelen. We maken van de meest duurzame vervoersmiddelen de aantrekkelijkste door veilige voetgangers- en fietsersinfrastructuur te voorzien en te investeren in meer en sneller openbaar vervoer.

11. Algemeen: kan u ons zeggen wat uw partij gerealiseerd heeft waarvan de Belgische kiezer zegt: “Dit is nu eens echt goed gedaan?”.
In Gent maakten we tijdens de vorige legislatuur werk van een circulatie- en parkeerplan. De resultaten mogen er zijn:
• het aantal mensen dat met de fiets naar de stad komt, steeg er met 36%
• de verkeersdrukte in woonstraten daalde met 58%
• de trams en bussen stromen 20% sneller door in de spits
• de luchtkwaliteit verbeterde gemiddeld met 18%
• de bereikbaarheid van Gent met de wagen bleef quasi gelijk
• de economische dynamiek zit goed: minder stopzettingen dan in Vlaanderen en een stijging van het aantal starters met 29% ten opzichte van 2015
Dit succes vertaalde zich ook in de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. In Gent ging Groen erop vooruit.