Home > Standpunt CD&V

Standpunt CD&V

CD&V:  mevrouw An Christiaens (Vlaams Parlementslid, CD&V).

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?

1. VLOT – De filezwaarte is de afgelopen legislatuur met 20% gestegen. De files zijn structureel, ons wegennet is verzadigd. CD&V wil meer investeren in mobiliteit, zowel in het wegwerken van missing links als in het toe leiden naar alternatieven zoals de motor, het openbaar vervoer en de fiets.
2. VEILIG – Qua verkeersveiligheid zijn we erop vooruitgegaan. Waar onze wegen in 2010 nog 441 verkeersdoden en 3601 zwaargewonde verkeersslachtoffers telden, is dit aantal in 2017 afgenomen tot 302 verkeersdoden en 2591 zwaargewonde verkeersslachtoffers.  De doelstelling van maximaal 200 verkeersdoden tegen 2020 is echter veraf. Dus ook op dit vlak moet een tandje worden bijgestoken om de veiligheid in elke categorie te garanderen.
3. GROEN – Onze derde doelstelling is het vergroenen van onze mobiliteit. Er heerst grote ongerustheid over het klimaat en het vrijwaren van onze planeet voor toekomstige generaties. Het rijden op fossiele brandstoffen is niet langer verantwoord. CD&V hanteert de ladder van vergroening. In 2019 kopen we enkel nog zero-emissie bussen. We schalen het mobiliteitsbudget op. Vanaf 2023 zijn nieuwe salariswagens emissievrij. In 2030 zijn alle nieuwe wagens, het volledige openbaar vervoer en alle taxi emissievrij.  Tegen 2050 is het volledige wagenpark emissievrij geworden.

2. Wat moet er veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
Zie vraag 1.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de  toekomst?
De motorfiets is een prima alternatief voor de files. 10% meer motoren betekent 40% minder file en een vlotter verkeer voor iedereen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol? Zo ja, welke?
Ja. Fossiele brandstoffen passen niet in een duurzame toekomst. Ook motoren zullen daarin een transitie moeten ondergaan. De sector is hiermee bezig en ik hoop dat we gauw resultaten kunnen zien. Ook motorrijders moeten de kans krijgen voor een duurzame vervoersoplossing te kiezen.

5. Moet gebruik van een motor gestimuleerd worden?
Zeker, want het is een volwaardig alternatief voor de auto. Wij zouden dit graag bekomen door (onder andere) meer bus stroken open te stellen voor motorrijders. Die mogelijkheid werd in 2011 voorzien in de wet maar wordt nergens toegepast. Met CD&V dienden we deze legislatuur conceptnota in voor een motorvriendelijk Vlaams mobiliteitsbeleid. Daar willen we ook de komende politieke periode werk van maken.

6. Wat zou er in uw visie rond motorrijden moeten veranderen?
De verkeersveiligheid moet beter, en dat geldt ook voor motorrijders. Ze blijven een kwetsbare groep in het verkeer waarmee we rekening moeten houden. 11 procent van de doden en zwaargewonden in het verkeer zijn motorrijders, terwijl ze slechts 1 procent van de afgelegde kilometers in ons verkeer vertegenwoordigen.

7. En wat zou er juist niet moeten veranderen?
De gunstige fiscale behandeling van de motor voor woon- werkverkeer is wat ons betreft een blijver. Ook het aanbieden van cursussen zoals Ready to Ride zijn belangrijk en daar moeten we op blijven inzetten.

8. Welke ervaringen heeft u met motorrijden? Bent of was u een actief rijder?
Ik reserveer graag het zitje achterop. Gelukkig zijn er in mijn vriendenkring heel wat actieve motorrijders en –rijdsters!

9. Welke boodschap hebt u voor de motorrijder?
De Vlaamse overheid voorziet in een aanbod van opfriscursussen. Niets beter bij de start van het motorseizoen dan af te zakken naar Dag van de Motorrijder of je in te schrijven voor een Ready to Ride-cursus. Ben je beginner, geoefend of rij je het hele jaar door: zo’n opfrissing versterkt elke motorrijder.

10. Welke boodschap hebt u voor de andere weggebruikers?
Kijken, kijken, kijken!

11. Algemeen: kan u zeggen wat uw partij gerealiseerd heeft en waarvan de kiezer zegt : “Dit is nu eens goed gedaan?”.
Met onze conceptnota voor een ‘Motorvriendelijk mobiliteitsbeleid’ kwam de motor weer op de agenda van het Vlaams Parlement. We pleitten onder andere voor een motorveilige infrastructuur, meer berijdbare bus stroken, sensibilisering en meer voorzieningen om van de motor een aantrekkelijker alternatief maken. Daarmee vroegen we de aandacht en die is er ook gekomen, zoals de verkeerscampagnes die weggebruikers oproepen rekening te houden met de motorrijder. We gaan graag verder op de ingeslagen weg, op de motor als dat kan..