Home > Nieuws > Raad van State vernietigt quadverbod Stad Antwerpen

Raad van State vernietigt quadverbod Stad Antwerpen

Na een strijd van meer dan 10 jaar, is MAG Belgium trots om aan te kunnen kondigen dat het quadverbod in Stad Antwerpen wordt opgeheven. Opgepast: het verbod is nog steeds geldig tot en met 17 januari 2020 en wordt pas op 18 januari 2020 vernietigd !!

 

Persbericht

RAAD VAN STATE VERNIETIGT QUADVERBOD STAD ANTWERPEN

Op 29 juni 2009 voerde de Stad Antwerpen middels een GAS-reglement een quadverbod in binnen haar bebouwde kom en op de onverharde wegen daarbuiten. Resultaat was, dat quad-bezitters wonende in Antwerpen van de ene dag op de andere hun legaal voertuig niet meer konden gebruiken.

Dit GAS-reglement werd bij Arrest van de Raad van State dd. 9 februari 2012 vernietigd, waarna de Stad Antwerpen op 5 maart 2012 opnieuw het quadverbod uitvaardigde, ditmaal als een aanvullend verkeersreglement.

De Motorcycle Action Group Belgium (MAG) heeft zich steeds tegen deze maatregelen verzet. Met haar steun vatte een Antwerpse quadgebruiker ook tegen dit nieuwe reglement een procedure tot nietigverklaring aan bij de Raad van State.

Thans heeft de Raad van State bij Arrest dd.17 december 2019 ook dit verbod op quads ingevoerd door de Stad Antwerpen vernietigt, zulks met ingang van 18 januari 2020.. De Stad Antwerpen heeft tijd tot 17 januari 2020 om alle verbodsborden te verwijderen.

Voor alle duidelijkheid : tot en met 17 januari 2020 geldt het verbod dus nog.

Volgens Meester Stefaan Claeys, de MAG-advocaat welke de belangen der quadgebruikers behartigde, geschiedde de vernietiging op volgende gronden: “Een algemeen quadverbod is disproportioneel : er is geen redelijk verband van evenredigheid tussen dit verbod en het ermee nagestreefde doel. De mogelijkheid tot  het vragen van een toelating doet hieraan geen afbreuk.”

Ook de Auditeur stelde reeds, dat mogelijkse overlast door particuliere quadgebruikers kan worden aangepakt door gewoonweg de toepassing van het wegverkeersreglement, zoals dit ook bij andere voertuigen gebeurt.

Meester Stefaan Claes: “Hiermede wordt bevestigd, dat het niet opgaat een volledige groep legale weggebruikers te verbieden hun voertuig te gebruiken om de gebeurlijke overlast vanenkelen te beteugelen. Wie overlast veroorzaakt, moet worden aangepakt middels het weg-verkeersreglement, net zoals dit gebeurt bij alle andere weggebruikers”.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Meester Stefaan Claeys (Leiekaai 25C, 9000 Gent) : 09/233.27.28 of 0497/44.77.33

Gent, 17 december 2019.