Home > Politiek nieuws > Motorvriendelijk mobiliteitsbeleid

Motorvriendelijk mobiliteitsbeleid

Op 21 maart 2017 heeft CD&V een conceptnota ingediend voor een motorvriendelijk mobiliteitsbeleid. Motorrijders maken volwaardig  deel uit van het wegverkeer, en het is logisch dat het mobiliteitsbeleid zich ook op hen richt.

Dit zijn de ingediende voorstellen :

Bij het uitwerken van een verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid moeten mo­torrijders beschouwd worden als volwaardige verkeersdeelnemers. De regelge­ving moet daarop afgestemd worden, rekening houdend met de behoeften, via dialoog met het middenveld.

Motorrijders moeten als verkeersdeelnemers ondersteund worden door toegan­kelijke, betaalbare en gerichte opleidingsmogelijkheden. Daarbij moet aandacht gaan naar het belang van gevarenperceptie en anticipatie, zowel in de rijoplei­ding als in voortgezette opleidingen.

Het is belangrijk om de motorrijders als kwetsbare weggebruikers te sensibi­liseren over het eigen risico en hen te stimuleren zodat ze zelf de nodige be­schermingsmaatregelen nemen. Bovendien moeten ook jonge bromfietsers be­schouwd worden als doelgroep.

De beoogde hervorming van de rijopleiding biedt de kans om voldoende reke­ning te houden met de specifieke uitdagingen die al dan niet beginnende brommer bestuurders en motorrijders voor de verschillende categorieën vormen.In de beoogde hervorming van de rijopleiding voor autobestuurders moet vol­doende aandacht gaan naar de risicoperceptie van andere weggebruikers, en dus ook de motorrijders.

Niet alleen motorrijders of beginnende autobestuurders, maar alle weggebrui­kers moeten gesensibiliseerd worden over de kwetsbaarheid van motorrijders en hun positie in het verkeer. Daarom moeten de motorrijders met voldoende regelmaat het onderwerp zijn van verkeersveiligheidscampagnes.

Binnen het wegbeheer moet blijvend ingezet worden op een motorvriendelijke weginrichtingen en parkeervoorziening (dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van vademecums en voorbeeldboeken over een efficiënter wegbeheer, maar ook door meer aandacht te besteden aan motorrijders in opleidingen). Er moet bekeken worden hoe die instrumenten kunnen worden geoptimaliseerd en of ze voldoende doelgericht worden toegepast.

Lokale besturen moeten gesensibiliseerd en gestimuleerd worden om een motorvriendelijk beleid te voeren, waarbij wegbeheer, parkeerbeleid, mobiliteit en verkeersveiligheid beter aan motorrijders zijn aangepast.

De bijzondere overrijdbare beddingen moeten opengesteld worden voor andere weggebruikers, met name motorrijders, conform de neutrale modaliteitsregie die vooropgesteld werd in de conceptnota over basisbereikbaarheid. Het gebruik van busbanen door motorrijders moet in de regel worden toegestaan, behalve op plaatsen waar dat onvoldoende veilig kan en waar de doorstroming van het openbaar vervoer niet gegarandeerd kan worden.

 

De volledige nota is te lezen via deze link : http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1117-1.pdf

Bron : Vlaams Parlement, 21/03/2017