Home > Politiek nieuws > Minister Bellot pleit voor uitbreiding systeem van variabele snelheden op autosnelwegen

Minister Bellot pleit voor uitbreiding systeem van variabele snelheden op autosnelwegen

Minister van Mobiliteit François Bellot heeft kennis genomen van de studie van het BIVV over de snelheidslimieten op de Belgische autosnelwegen. Minister Bellot ziet daarin een aanmoediging om zijn beleid voor Intelligente vervoerssystemen (ITS – Intelligent Transport Systems) verder te ontwikkelen. De Minister gaat de studie bezorgen aan zijn gewestelijke collega’s en gaat de bespreking ervan aan de agenda van het volgende Executief comité van de Ministers van Mobiliteit (ECMM) toevoegen.

Variabele snelheden zijn sleutelelementen voor een vlottere, veiligere en meer duurzame toekomstmobiliteit.
De studie onderstreept de voordelen van het grootschalig gebruik van variabele snelheden. In functie van de verkeersdrukte, het weer, eventuele incidenten, … kan het aanwenden van variabele snelheden efficiënter blijken dan het behoud van een vaste snelheid.

Minister Bellot: “Sedert mijn aantreden heb ik gepleit om van België de Europese leider te maken inzake de ontwikkeling van ITS. In de studie wordt aan de hand van becijferde analyses aangetoond dat ITS een essentiële plaats innemen in de toekomst van het mobiliteitsbeleid. Variabele borden die in functie van de omstandigheden en in realtime aangepaste snelheden communiceren naar de automobilisten gaan een steeds belangrijkere factor worden in de strijd tegen de verkeersuitstoot, de verkeersonveiligheid en de verkeerscongestie.”

Zo blijkt uit de studie dat een modernisering van onze verkeerssignalisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van dynamische borden, reële mogelijkheden biedt om de congestie op de Belgische wegen met 15 à 30 % te verminderen tijdens te spits en om daarmee samenhangend het aantal verkeersdoden met 5 à 6% te verminderen.

“Om de mobiliteit te verbeteren is er nood aan een combinatie van coherente en overlegde maatregelen, vandaar dat ik de resultaten van deze studie zeer binnenkort wil gaan bespreken met mijn collega’s van de Gewesten”, licht Minister Bellot toe.

Variabel = snelheid die zowel naar beneden als naar boven toe wordt aangepast in functie van een accidentologie-onderzoek

Minister Bellot is van oordeel dat het debat over de variabele snelheden niet alleen moet handelen over de verlaging van de snelheid, maar ook over de verhoging ervan op autosnelwegen. “Een strategie ter ontwikkeling van intelligente snelheden op onze wegen betekent niet dat alleen verlaagde snelheidslimieten worden overwogen. In verkeersvlotte en niet-ongevalsgevoelige zones wil ik eveneens in de mogelijkheid voorzien om bepaalde stroken van de autosnelwegen onder 130 km/u te plaatsen”, zo verklaart Minister Bellot. “Maar indien zulks nodig blijkt, zou de snelheid op bepaalde stroken ook op 110 km/u kunnen worden teruggebracht.”

Minister Bellot onderstreept dat een verhoging van de snelheid tot 130 km/h als algemene maatregel niet aan de orde is. De invoering op sommige stukken moet uiteraard verbonden zijn aan enkele voorwaarden, zoals het in kaart brengen van de risico’s voor de verkeersveiligheid via een accidentologie-studie, maar ook intelligente radars die zich aanpassen aan de dynamische borden.

Overleg met de Gewesten is de volgende stap
Minister Bellot gaat de studie agenderen op de volgende vergadering van het ECMM. De gewesten zijn immers de wegbeheerder van onze autosnelwegen. “Binnen het ECMM wordt er momenteel al gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke toekomstvisie, onder meer op het vlak van de uitrol van intelligente transportsystemen. Deze studie is daarom alleen al zeer relevant”, stelt de Minister. De federale Minister roept zijn gewestelijke collega’s op om het debat te voeren in het belang van de mobiliteit van onze burgers en onze bedrijven. “Dit gaat ons allemaal aan. Het is belangrijk dat we een gemeenschappelijke visie hierover ontwikkelen. De congestie en de gevolgen voor het milieu stoppen niet aan de gewestgrenzen; in het belang van onze welvaart moeten we vooruit.”

 

Bron : persbericht 18 mei 2017