Home > Nieuws > ICCT TRUE rapport: waar of nietwaar?

ICCT TRUE rapport: waar of nietwaar?

ACEM becommentarieert het ICCT-rapport over de vervuilende emissies van auto’s, bromfietsen, motorfietsen en andere voertuigen in Parijs.

De International Clean Council on Transportation (ICCT) heeft onlangs een studie gepubliceerd over de uitstoot van voertuigen in Parijs, in opdracht van het Real Urban Emissions (TRUE) Initiative. De studie is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad van Parijs en concludeert dat de uitstoot van motorfietsen in die stad hoger is dan die van benzineauto’s.

ACEM heeft ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de remote sensing technologie1 die door de ICCT wordt gebruikt om de werkelijke stedelijke emissies van het brede scala aan motorfietsen en andere voertuigen van categorie L te meten. Hoewel deze beperking tot op zekere hoogte wordt erkend in het verslag, dat luidt als volgt: “de kleinere motoren die in deze voertuigen worden gebruikt, resulteren in een kleiner pluimsignaal (uitstoot van rook) in vergelijking met voertuigen met grotere motoren”, trekken de auteurs nog steeds negatieve conclusies met betrekking tot de milieuprestaties van motorfietsen, met inbegrip van die welke voldoen aan de laatste Euro 4-normen.

ACEM heeft redenen om aan te nemen dat de conclusies van het rapport  van de voertuigen categorie L voornamelijk gebaseerd zijn op metingen tijdens hun versnellingsfase. Een veralgemening van dergelijke resultaten komt eenvoudigweg niet overeen met de werkelijke stedelijke realiteit en leidt tot een drastische overschatting van de voertuigemissies.

Uit het onderzoek van het European Research on Mobile Emission Sources (ERMES2) is duidelijk gebleken dat de emissieprestaties van Euro 4-motorfietsen vergelijkbaar zijn met die van Euro 5- en Euro 6-benzinewagens. Deze metingen werden uitgevoerd met behulp van beproefde laboratoriummeettechnologie en testcycli in de praktijk.

De ERMES-bevindingen werden door het Europees Milieuagentschap gebruikt om zijn eigen emissiemodel (COPERT) in 2019 te actualiseren. Het COPERT-model wordt door beleidsmakers in heel Europa gebruikt om de emissies van het wagenpark in stedelijke gebieden te meten. Bovendien werden de ERMES-bevindingen ook gebruikt door overheden in Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Zwitserland in het Handboek Emissiefactoren voor het Wegvervoer (HBEFA).

Citaat
In een reactie op deze studie zei Antonio Perlot, secretaris-generaal van ACEM, het volgende:
“ACEM staat volledig achter het principe dat de overheid onafhankelijke studies verplicht stelt om bewijsmateriaal voor een doeltreffende beleidsvorming te verzamelen. Het is echter van groot belang dat dergelijke onafhankelijke studies worden uitgevoerd door gebruikmaking van gevalideerde, nauwkeurige testmethoden.

“Het ICCT-rapport is niet in overeenstemming met de recente onafhankelijke onderzoeksresultaten die gebaseerd zijn op de werkelijke uitstoot van motorfietsen. Het grote aantal ongeldige metingen en de grote onzekerheid van de geldige metingen wijzen er duidelijk op dat de remote sensing technologie in het ICCT-rapport niet in staat is de emissies van voertuigen van categorie L correct te meten. Met andere woorden, ICCT had op basis van deze metingen geen conclusies mogen trekken. Dit kan leiden tot een onverstandig beleid, wat onaanvaardbaar is”.

“ACEM heeft reeds contact opgenomen met de auteurs van de studie en zal zich constructief met ICCT blijven bezighouden om zowel de bevindingen van hun rapport als de mogelijke grenzen van de gebruikte meettechnologieën te bespreken. In ieder geval blijft de motorsector zich inzetten om te blijven investeren in schonere technologieën en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De inwerkingtreding van de Euro 5-milieunorm in 2020 zal een andere belangrijke stap in die richting zijn”.

Bron: ACEM, 24 oktober 2019.

 

1 Remote sensing: (in Vlaanderen ook wel teledetectie genoemd) is een verzamelterm voor technieken om informatie te verkrijgen over voorwerpen door middel van instrumenten die er niet rechtstreeks contact mee maken, dus in tegenstelling tot waarneming ter plaatse. Twee bekende voorbeelden van remote sensing zijn radar en lidar waarmee de snelheid en de locatie van een voorwerp kunnen worden gemeten.

2 ERMES: Europees onderzoek naar mobiele emissiebronnen