Home > Politiek nieuws > Geen aanpassing op de inverkeerstelling voor motoren

Geen aanpassing op de inverkeerstelling voor motoren

Enkele jaren geleden is de belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor personenwagens aangepast ten voordele van meer milieuvriendelijke auto’s die minder CO2 uitstoten. Sinds deze vergroening van de BIV-fiscaliteit is de hoogte van de BIV gebaseerd op de CO2-uitstoot, de euronorm en de ouderdom van de wagen. Deze lijn werd tot op vandaag nog niet doorgetrokken naar de categorie motorfietsen. De huidige situatie moedigt mogelijke kopers van motorfietsen dus niet aan om te kiezen voor een milieuvriendelijker type motorfiets.

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 3 van 2 oktober 2017 van minister Renaat Landuyt aan Vlaams minister, van Begroting, Financiën en Energie, Bart Tommelein naar de reden waarom de vergroening van de BIV voor motorfietsen niet mee volgt op die van de personenwagens, antwoordde minister Tommelein dat er geen Europees gehomologeerde data voorhanden zijn inzake milieuprestaties.
Naar aanleiding van dit antwoord zocht minister Landuyt de evolutie op van de euronormen, opgelegd in Europese verordeningen voor beide categorieën, zowel voor motorfietsen als voor auto’s. Uit die vergelijking bleek dat de euronormen voor motorfietsen steeds mee geëvolueerd
zijn, weliswaar telkens een paar jaar later dan die voor personenwagens.
Hierbij een overzicht van de opgelegde euronormen van personenwagens en motorfietsen (bron: Febiac.be en EUR-LEX) :


 

 

 

 

 

 

 

Bovendien werd in het federaal parlement een wet gestemd die verkopers van motorfietsen in België verplicht de CO2-uitstoot te vermelden bij de verkoop van een motorfiets. Aangezien de euronormen voor zowel personenwagens als voor motorfietsen dezelfde evolutie ondergaan en gelet op het feit dat er een federale wet is die verplicht de CO2- uitstoot te vermelden bij aankoop van een motorfiets, vraagt minister Landuyt waarom de fiscaliteit dan ook niet mee zou kunnen evolueren?

Minister Tommelein heeft hier het volgende geantwoord : “De bedoeling van de vergroening van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) in 2012 was om te sturen naar milieu- én klimaatvriendelijke voertuigen, wat maakt dat er rekening moest worden gehouden met zowel lucht- of vervuilingscomponenten (bv. euronorm) als met klimaat- of uitstootcomponenten (bv. CO2-uitstoot). Beide parameters moesten dus op voldoende betrouwbare wijze beschikbaar zijn.

Navraag bij het departement Omgeving (afdeling lucht, leefmilieu), leert ons dat er voor motorfietsen weliswaar een euronorm beschikbaar op het inschrijvingsbewijs, maar een gelijkaardige vermelding voor de CO2-uitstoot ontbreekt tot op vandaag nog steeds voor deze categorie van voertuigen. Volgens leefmilieu1 lijkt deze verplichting ook moeilijk uitvoerbaar gezien er geen Europese homologatie van CO2 verplicht is voor motorfietsen.

Er stelt zich ook niet echt een klimaatprobleem met bromfietsen, eerder lawaai- en geurhinder en beperkte impact op luchtkwaliteit. Een modulering enkel en alleen op basis van de euronorm zal echter weinig effect hebben. De BIV voor motorfietsen is te laag om het aankoopgedrag te sturen (gemiddeld 80 euro). Bovendien zal de impact op het milieu beperkt zijn aangezien het aandeel van de motorfiets-emissies in de totale verkeersemissies zeer klein is”.

Bron : Vlaams parlement, 1 februari 2018.

 

1Het wetsvoorstel betreffende de reclame voor motorfietsen (DOC 054/0623, ingediend op 17/11/2014) is nog niet door de Kamer behandeld. Een gelijkaardig wetsvoorstel, dat begin 2011 door de Kamer werd goedgekeurd (DOC 053/0602), is niet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.