Home > Bibliotheek > Wegcode invoering fietsstraat

Wegcode invoering fietsstraat

10 JANUARI 2012. – Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement

Sinds 3 februari 2012 is het concept ‘fietsstraat’ officieel opgenomen in de Wegcode: “een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt.”

Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel NIET inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

F111: begin van een fietsstraat

F113: einde van een fietsstraat

De vermelding ” Fietsstraat ” op het verkeersbord is facultatief.

13 APRL 2019 – Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft (1)

Art. 4. Artikel 22novies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2012, wordt aangevuld als volgt:
“Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs.”