Home > Bibliotheek > Technische keuring

Technische keuring

Het wettelijk dossier rond de invoering van een technische keuring voor motorfietsen in ons land is zonder meer een ‘lijvig’ dossier te noemen. Al meer dan 20 jaar lang duikt de kwestie rond de invoering van dergelijke keuring op geregelde tijdstippen in politieke beleidsnota’s en wetsvoorstellen op. Dat het dossier zowel een Belgisch als een Europees luik heeft, maakt de kwestie er bovendien niet eenvoudiger op.

Chronologie

1993
Europees probeert algemeen geldende standaardmaatregelen te bekomen voor alle motorfietsen in Europa, door het invoeren van een Europese Multi-Directive, die de verkeersveiligheid zou verhogen.

1995
De invoering van een technische keuring voor motorfietsen staat op de Federale agenda.

1996
Lancering van de eerste voorstellen tot technische keuring van Belgische motorfietsen door Minister Daerden door. De twee voornaamste argumenten die hiervoor worden aangedragen, zijn enerzijds de milieunormen en anderzijds de veronderstelling dat een keuring zou bijdragen tot een vermindering van het aantal verkeersdoden. Het tweede argument wordt door MAG als een drogreden beschouwd. Uit het Europese MAIDS onderzoek (Motorcycle Accident In Depth Study) is gebleken dat bij minder dan één procent van de onderzochte ongevallen waarbij een motorfiets was betrokken, een technisch probleem aan de motorfiets wordt vastgesteld. Dit werd later ook gestaafd door de Vlaamse MAIDS tegenhanger, waarbij Vlaamse motorongevallen werden geanalyseerd volgens de zelfde criteria. MAG laat van zich horen met een onderbouwde tegenreactie op de gelanceerde voorstellen en statistieken. Uiteindelijk komt er geen nieuwe wet door, maar blijft het bij een voorstel tot Koninklijk Besluit.

1997
Na verzameling van 20.000 handtekeningen tegen de keuring en na tussenkomst door MAG in een parlementair debat in de Kamer, worden de voorstellen tot keuring officieel uitgesteld. Er zijn echter wel Europese pogingen.

2001
Tijdens de Ministerraad van 26/10/2001, komt Minister Durant opnieuw met een volledig uitgewerkt voorstel ( de tekst is veranderd door de heer Gailly (Kabinetschef Durant). MAG lobbyt, gesprekken met het Kabinet Durant, verschillende werkgroepen en GOCA.

2002
Mevrouw Isabelle Durant, op dat moment Minister van Mobiliteit en Vervoer, neemt de kwestie rond de technische keuring van motorfietsen opnieuw op en dient een ontwerp tot koninklijk besluit in. MAG stelt zich opnieuw als gesprekspartner in de kwestie op om de belangen van de motorrijders te behartigen. In het voorstel werd onder meer gesteld dat eveneens bij wijzigingen aan een motorfiets een technische keuring zou dienen te gebeuren. Ook deze maatregel werd verantwoord als zijnde bijdragend tot een betere verkeersveiligheid.  MAG formuleert haar vele bedenkingen in een uitgebreide lijst met parlementaire vragen die worden voorgelegd aan het kabinet van Mevrouw Durant. Na een informatieve vergadering door GOCA en F.O.D. voor de invoering van een keuring, stelt MAG als tegenreactie een groep van experten samen. Bij een nieuwe enquête over de keuring onder de motorrijders stemt 84% tegen.

2003
Lobbywerk MAG, over welke keuring gaat het? Het voorstel wordt uit eindelijk afgezwakt, een keuring bij verkoop en keuring na een ongeval. Desondanks heeft MAG nog bijkomende vragen: wat met de Oldtimers en de gebruikte motoren? En is de keuring ook van kracht voor de nieuwe motoren? Ook Minister Bert Anciaux waagt een poging tijdens zijn ambtstermijn, 2003-2005, maar stopt er mee eens hij weet dat MAG volop aan het lobbyen is.

2004
Het initiële voorstel tot keuring wordt uiteindelijk dankzij MAG afgezwakt: motorfietsen zouden niet periodiek technisch moeten gekeurd worden, maar enkel bij doorverkoop en na een ongeval. Ook oldtimers krijgen uiteindelijk een apart statuut: zij worden vrijgesteld van keuring.

2005-2006 Minister Renaat Landuyt neemt geen actie rond de keuring.

2007
Staatssecretaris Etienne Schouppe  onderneemt niets, tot hij als EU-minister de discussie terug opstart en de keuring terug op de Europese agenda zet.

2008
Omwille van het vraagstuk rond de emissienormen, wil men de keuring van motorfietsen opnieuw op het politiek agenda zetten. In 2008 zet Senator Vanessa Matz van cdH (de Franstalige Christen Democraten) haar schouders onder de materie. Voor haar moet de keuring er zo snel mogelijk komen. Eind 2008 dient zij een wetsvoorstel in tot periodieke controle, waarbij vastgestelde onmiddellijk moeten hersteld worden. Voor het invoeren van de maatregel dringt de senator ook aan op de invoer van een verplichte nummerplaat voor motor- en bromfietsen, waardoor deze kunnen geïdentificeerd worden door de politie. Het voorstel wordt uiteindelijk door Senator Matz echter weer in de koelkast geplaatst en is tot op heden nog niet goedgekeurd in het Parlement. Didier Ramoudt heeft zijn pijlen op het thema gericht en luidt het voorstel als volgt: om de twee jaar een technische keuring met nog vast te stellen normen.

2009
De invoering van de Europese Richtlijn 2009/40/EG van 6 mei 2009 legt alle lidstaten van de Europese Unie op om regelmatig controles uit te voeren op de veiligheid van motorvoertuigen en motoren. Voor lichte bedrijfsauto’s (<3,5 t) en particuliere auto’s (met maximaal acht zitplaatsen) is bepaald dat de eerste grote keuring plaats moet vinden na vier jaar en de daaropvolgende algemene inspecties om de twee jaar. Alle andere soorten voertuigen zijn onderworpen aan een jaarlijkse inspectie. Voertuigen van het leger, brandweer en speciale voertuigen zijn vrijgesteld van de richtlijn. Verschillende EU-landen wijken hiervan echter af en hebben kortere cycli.

2010
De Europese Commissie (EC) publiceert op 20 juli 2010 haar nieuwe Verkeersveiligheid Actie Programma waarin maatregelen worden voorgesteld die de komende tien jaar de verkeersveiligheid voor motorrijders moeten verhogen. Het doel is het huidige aantal verkeersdoden te halveren tegen 2020. De EC maakt daarbij nauwelijks gebruik van de aanbevelingen die door internationale experts zijn gedaan.

Helaas vertrouwt de EC meer op onbewezen en dure ingrepen, zoals de verplichte ABS (Advanced Braking Systems). FEMA is tegen een verplichting omdat deze techniek voor motorfietsen nog in ontwikkeling is. De tot nu toe hoge extra kosten zijn een andere reden om de consument de vrije keus te laten.

Strengere maatregelen betreffende het zelf sleutelen aan motoren, FEMA betwijfelt het nut van deze maatregelen, zoals de EC voorspiegelt. Het is niet het veiligheidsaspect wat voorop staat, maar het belang van de industrie. Die streeft naar meer controle over de markt om daarmee het eigen commerciële belang veilig te stellen.

Verplichte keuring voor motoren: Dit is uitsluitend een kostenverhogende maatregel. De statistieken uit de ons omringende landen bewijzen dat dit geen enkel effect heeft ten aanzien van de verkeersveiligheid voor motoren. In slechts 0,3% van de motorongevallen speelt de technische staat van de motor een belangrijke rol.

In september bereidt De Europese Unie een wet voor die een Periodieke Technische Inspectie (PTI, bij ons beter bekend als technische keuring en in 2013 als PTW powered two-wheelers), verplicht zal stellen voor alle motoren in Europa. MAG en FEMA zijn grote tegenstanders van een verplichte PTI voor motoren.

2012
De Europese Commissie stelt voor om alle soorten van gemotoriseerde tweewielers op te nemen in een verordening betreffende de periodieke technische controle voor voertuigen en wil een jaarlijkse inspectie voor alle voertuigen ouder dan zes jaar.

De 11 lidstaten die nog geen keuring hebben zullen de keuring moeten invoeren:België-Bulgarije-Cyprus-Finland-Frankrijk-Griekenland-Ierland-Malta-Nederland-Portugal en Roemenië.

Zaterdag 22 september
Betoging in Brussel naar aanleiding van het indienen van dit Europees voorstel. Dit was een groot succes, veel pers en een mooie opkomst, 5000 motoren. Hoe dan ook, als het van Europa afhangt komt er een technische keuring voor motoren.

2013
25 April, de IMCO-Commissie (Interne Markt en Consumentenbescherming, vaste Commissie in het Europees Parlement, voorzitter Malcom Harbour) heeft gestemd over de wijzigingsvoorstellen wat betreft het voorstel van de technische motorkeuring. De Commissie is van mening dat een eventuele motorkeuring aan de lidstaten moet worden overgelaten en niet onder de Europese regels moet vallen. De IMCO-commissie zal het Europees parlement dan ook adviseren motorfietsen te schrappen uit de voorstellen van de Europese Commissie.

2 Juni, tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg hebben de leden van het Europees Parlement (EP) ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om ook motorfietsen te onderwerpen aan een periodieke technische keuring, 354 stemmen voor en 322 stemmen tegen.

Ondanks verschillende partijen tegen een keuring waren (de Europese raad van ministers, de parlementaire Commissies van transport, van interne markt en consumentenbescherming en de lidstaten Frankrijk, Zweden en Nederland), hebben de Socialistische en Groene EU-parlementsleden onder leiding van Isabelle Durant (Groenen) en Saïd El Khadraoui (Socialisten) vastgehouden aan hun ‘principiële standpunt’. Zij zijn er in geslaagd de eerder door de parlementaire transportcommissie bepleitte vrijstelling voor motorfietsen met een kleine meerderheid van tafel te vegen.

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat het Europees Parlement nog niet heeft gestemd over de tekst. Dit zal plaats vinden na de zomer en hopelijk met een acceptabel compromis. De onderhandelingen zijn op Europees vlak volop bezig.

Op 18 december was het officieel: het Europees Parlement, de Europese Ministerraad Transport en de Europese Commissie hebben de technische keuring van motoren verworpen. De keuring is uitgesteld tot 2022. Volgens het rapport dat aan de Europese Commissie werd voorgelegd, is 6% van de ongevallen met motoren en scooters te wijten aan technische mankementen. Volgens verenigingen van motorrijders is het werkelijke percentage kleiner dan 1%.

De Europese verenigingen van motorrijders van hun kant vinden het debat positief. Het onderstreept de noodzaak van een kwaliteitsvolle opleiding voor jonge motorrijders en een betere bewustmaking van automobilisten. Volgens studies zijn de bestuurders de grootste oorzaak van ongevallen met motorfietsen.

Dat wil echter niet zeggen dat een technische keuring van motorfietsen in België uitgesloten is voor 2022. De wettekst laat de lidstaten namelijk toe om zelf technische keuringen in te stellen naargelang de nationale verkeersveiligheidscijfers.

In België is de verantwoordelijkheid van motorrijders dus van doorslaggevend belang.Als het aantal ongevallen blijft dalen, ondanks het stijgende aantal tweewielers op de weg, is het mogelijk dat de technische keuring van motorfietsen in België voor onbeperkte duur wordt uitgesteld.