Home > Bibliotheek > Quad

Quad

Op 9 juni 2009 voerde de Stad Antwerpen een quadverbod in binnen haar bebouwde kom en op de onverharde wegen daarbuiten. Resultaat was, dat quad-bezitters wonende in Antwerpen van de ene dag op de andere hun legaal voertuig niet meer konden gebruiken. De Motorcycle Action Group Belgium (MAG) heeft zich steeds tegen deze maatregel verzet.

Met haar steun vatte een Antwerpse quadgebruiker een procedure tot nietigverklaring van dit besluit aan bij de Raad van State. Thans heeft de Raad van State bij Arrest dd. 9 februari 2012 het verbod op quads ingevoerd door de Stad Antwerpen vernietigd.

In een persbericht van 22 februari 2012 geschiedde de vernietiging, volgens Meester Stefaan Claeys, de MAG-advocaat welke de belangen der quadgebruikers behartigde,  op volgende gronden :

1.Het quadverbod beoogt de regeling van een permanente of periodieke verkeerstoestand : daartoe is de Stad Antwerpen niet bevoegd. Ook niet wanneer zij deze maatregel vermomt als een maatregel tegen overlast.

2.De Stad Antwerpen bewijst niet, dat het gebruik van quads in de bebouwde kom een dermate overlast veroorzaakt, dat het redelijkerwijze verantwoord is om elk gebruik van quads binnen de gehele bebouwde kom te verbieden.

3.Ook de Auditeur had reeds gesteld, dat mogelijkse overlast door particuliere quadgebruikers kan worden aangepakt door minder ingrijpende maatregelen, zoals gewoonweg de toepassing van het wegverkeersreglement.

 

Meester Stefaan Claeys : “Hiermee wordt bevestigd, dat het niet opgaat een volledige groep legale weggebruikers te verbieden hun voertuig te gebruiken om de gebeurlijke overlast van enkelen te beteugelen”. Momenteel (2017) ligt heel deze zaak nog bij de Raad van State.

Vanaf 1 september 2011 is het verbodsbord voor quads een feit. In 2012 heeft de stad Antwerpen 700 verkeersborden geplaatst om quads van haar grondgebied te weren. Omdat het Vlaams Gewest niet wil meewerken aan het verbod, mogen quads wel nog op gewestwegen als zoals bijvoorbeeld de Leien. Dit heeft tot gevolg dat aan elke kleine invalsweg en elke straat een bord is geplaatst.