Home > Bibliotheek > Invoering schoolstraat

Invoering schoolstraat

De Wegcode omschrijft de schoolstraat als “een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeerbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat”.

De meerwaarde van de schoolstraat bestaat erin de verkeersveiligheid voor overwegend minderjarige voetgangers en fietsers rondom de schoolpoort aanzienlijk te versterken, en dit door invoering van een tijdelijk algemeen toegangsverbod voor auto’s, motorfietsen en bromfietsen. Dit komt de veiligheid van de zwakke weggebruikers, waaronder heel wat minderjarigen, aanzienlijk ten goede.

Afhankelijk van de locatie en de context kan de inrichting van een schoolstraat een effectievere maatregel zijn dan een snelheidsbeperking tot 30 km/h, waarvan de praktijk uitwijst dat de handhaving haar limieten kent. Evenwel hoeft de invoering van een schoolstraat uiteraard niet in te grijpen op de snelheidsbeperkingen. De opportuniteitsvraag over het inrichten van een straat als schoolstraat wordt overgelaten aan de wegbeheerder. Net zo goed kan de wegbeheerder op de aangewezen locaties bijkomende al dan niet dynamische wegsignalisatie aanbrengen, bijvoorbeeld waar de schoolstraat op bepaalde daguren het afslaan onmogelijk maakt.

In de schoolstraten is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat. Deze bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen indien nodig. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet. De bestuurders van fietsen rijden stapvoets.”

Bijkomende regels mogelijk
De verkeersregels uit de Wegcode kunnen later nog verder worden aangevuld bij KB. De wetgever machtigt de Koning immers om de bepalingen op te heffen, aan te vullen, te wijzigen of te vervangen.

Wegbeheerder beslist over opportuniteit
Onderzoek heeft aangetoond dat de inrichting van een schoolstraat, afhankelijk van de locatie en de context, een effectievere maatregel kan zijn dan een snelheidsbeperking tot 30km/u waarvan de handhaving in de praktijk haar limieten kent. Het is echter aan de wegbeheerder om te bekijken of het opportuun is om al dan niet een schoolstraat in te richten. Net zo goed kan hij beslissen om bijkomende al dan niet dynamische wegsignalisatie aan te brengen, bijvoorbeeld waar de schoolstraat op bepaalde uren van de dag het afslaan onmogelijk maakt.

Bron: Wet van 2 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft, BS 10 oktober 2018.