Home > Nieuws > Gevolg van coronavirus: recreatief met de motor gaan rijden mag niet meer

Gevolg van coronavirus: recreatief met de motor gaan rijden mag niet meer

Door de maatregelen die de Belgische federale regering ter bestrijding van het Coronavirus oplegt zijn tot en met 3 april alle recreatieve en sportieve evenementen verboden. Maar de maatregel heeft ook gevolgen voor het recreatief gaan toeren.

Motorrijden voor woon-werkverkeer mag nog steeds, maar recreatief met de motor gaan rijden mag niet meer. Verplaatsingen moeten maximaal beperkt worden en dit kan op wettelijke basis beteugeld worden:

• Een boete van 208 tot 4.000 euro en/of gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden.

Verschillende procureurs hebben reeds gemeld, dat zij effectief voor de Correctionele Rechtbank gaan dagvaarden. Dit komt dan ook op je strafblad.

 

WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 31.07.2007) en
(errata 01.10.2007, 27.11.2014 en 09.11.2017)

Art. 182. De minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden. [Aangevuld bij W. van 21 december 2013, art. 110 (inw. onbepaald) (B.S. 31.12.2013) – Dezelfde bevoegdheid wordt toegekend aan de burgemeester

Art. 187. Weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikelen 181, § 1 en 182 zijn bevolen, wordt in vredestijd gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen.

In oorlogstijd of in daarmede gelijkgestelde perioden wordt weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikel 185 zijn bevolen gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot zes maanden en met geldboete van vijfhonderd euro tot duizend euro, of met één van de straffen alleen. De minister of, in voorkomend geval, de burgemeester of de zonecommandant, kan bovendien de genoemde maatregelen ambtshalve doen uitvoeren, op kosten van de weerspannige of in gebreke gebleven personen.

Klik hier voor de officiële communicatie.

Met dank aan meester Stefaan Claeys en Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt.